Saturday, December 14, 2019

हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान :- प्राचीन नाम

Ancient Name of Himachal Pradesh

Ancient Name of Himachal Pradesh

||Ancient Name of Himachal Pradesh||Ancient Name of Hp||
More:-


क्रम संख्या        वर्तमान नाम                            प्राचीन नाम             जिला


1.                        सुंदरनगर                                  वनेड़                      मण्डी

2.                          बैजनाथ                                   किरगराम              काँगड़ा

3             .बिलासपुर रियासत (शहर)               कहलूर ब्यासपुर           बिलासपुर

4.                        सराहन                                     शोणितपुर                 शिमला

5.                         ऊना                                          जस्वान                    ऊना

6.                           नूरपुर                                       धमेरी                   काँगड़ा

7.                          भरमौर                                     ब्रह्मपुर                     चम्बा

8.                काँगड़ा (काँगड़ा शहर)                 त्रिगर्त (नगरकोट)           काँगड़ा9.                           कुल्लू                                      कुल्लूत                      कुल्लू

10.                         नालागढ़                                  हण्डूर                       सोलन

11.                          किन्नौर                                      चिनी                         किन्नौर

||Ancient Name of Himachal Pradesh||Ancient Name of Hp||

Click Here for 


Social Media 


    No comments: